Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 5.624/6.702 đơn khiếu nại, tố cáo không đủ điều kiện xử lý

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 5.624/6.702 đơn khiếu nại, tố cáo không đủ điều kiện xử lý

Người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật vi phạm quy định bị xử lý như thế nào

Người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật vi phạm quy định bị xử lý như thế nào