Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng dự Lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo năm 2023 tại Học viện Hải quân

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng dự Lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo năm 2023 tại Học viện Hải quân

Học viện Hải quân thăm và tặng quà các gia đình chính sách

Học viện Hải quân thăm và tặng quà các gia đình chính sách

Học viện Hải quân tổ chức tuyên truyền về quản lý và chăm sóc sức khỏe bộ đội

Học viện Hải quân tổ chức tuyên truyền về quản lý và chăm sóc sức khỏe bộ đội

Học viện Hải quân tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ

Học viện Hải quân tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ

Học viện Hải quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới

Học viện Hải quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới

Học viên khóa 64, Học viện Hải quân bắt đầu giai đoạn thực tập tại các đơn vị

Học viên khóa 64, Học viện Hải quân bắt đầu giai đoạn thực tập tại các đơn vị