Học viện Hải quân tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ

Học viện Hải quân tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ

Học viện Hải quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới

Học viện Hải quân nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới

Học viên khóa 64, Học viện Hải quân bắt đầu giai đoạn thực tập tại các đơn vị

Học viên khóa 64, Học viện Hải quân bắt đầu giai đoạn thực tập tại các đơn vị

Học viện Hải quân gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt nam

​

Học viện Hải quân gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt nam ​

Học viện Hải quân huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho học viên khóa 63

Học viện Hải quân huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho học viên khóa 63