Rút ngắn thủ tục chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Rút ngắn thủ tục chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước