Học viện Quân y đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Học viện Quân y đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Kinh nghiệm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong đối ngoại quốc phòng ở Lữ đoàn 162

Kinh nghiệm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong đối ngoại quốc phòng ở Lữ đoàn 162

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì hội nghị xây dựng văn bản quy định về công tác phối hợp liên quan đến đối ngoại quốc phòng

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì hội nghị xây dựng văn bản quy định về công tác phối hợp liên quan đến đối ngoại quốc phòng

Trung tướng Nguyễn Văn Bạo: Lực lượng vũ trang Quân khu 7 giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Trung tướng Nguyễn Văn Bạo: Lực lượng vũ trang Quân khu 7 giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt Nam - LB Nga lần thứ 12

Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt Nam - LB Nga lần thứ 12

Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Đối ngoại quốc phòng nhằm mục tiêu vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Đối ngoại quốc phòng nhằm mục tiêu vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Quân khu 5: Tọa đàm khoa học kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Quân khu 5: Tọa đàm khoa học kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Đại tướng Lương Cường chủ trì Phiên họp thứ nhất Nhóm Biên tập Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại tổng kết 40 năm đổi mới

Đại tướng Lương Cường chủ trì Phiên họp thứ nhất Nhóm Biên tập Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại tổng kết 40 năm đổi mới

Đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng theo hướng đi vào thực chất

Đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng theo hướng đi vào thực chất

Triển khai kế hoạch tổng kết các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại qua 40 năm đổi mới

Triển khai kế hoạch tổng kết các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại qua 40 năm đổi mới