Đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào

Đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào

Còn một chân vẫn đi tìm đồng đội

Còn một chân vẫn đi tìm đồng đội

Vượt khó đi tìm đồng đội

Vượt khó đi tìm đồng đội

Đi tìm đồng đội

Đi tìm đồng đội

Miệt mài đi tìm đồng đội

Miệt mài đi tìm đồng đội

Người thương binh cả đời đi tìm đồng đội

Người thương binh cả đời đi tìm đồng đội

Ba mươi năm đi tìm đồng đội

Ba mươi năm đi tìm đồng đội