Có thể tiếp tục kéo dài chu kỳ đăng kiểm xe ô tô cá nhân?

Có thể tiếp tục kéo dài chu kỳ đăng kiểm xe ô cá nhân?