Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần, Quân khu 4: Tập trung huấn luyện sát điều kiện địa hình, thời tiết

Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần, Quân khu 4: Tập trung huấn luyện sát điều kiện địa hình, thời tiết

Trung đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần, Quân khu 5: Vì những cung đường bình yên

Trung đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần, Quân khu 5: Vì những cung đường bình yên

Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần: Sẵn sàng tổ chức vận chuyển bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ

Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần: Sẵn sàng tổ chức vận chuyển bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ

Trung đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần Quân khu 5: Đồng sức, đồng lòng vượt khó, vận tải an toàn

Trung đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần Quân khu 5: Đồng sức, đồng lòng vượt khó, vận tải an toàn