Cục Hậu cần Quân khu 5 kiểm tra các Đại đội vận tải trực thuộc Trung đoàn

Cục Hậu cần Quân khu 5 kiểm tra các Đại đội vận tải trực thuộc Trung đoàn

Tổng cục Hậu cần kiểm tra Lữ đoàn Vận tải 683

Tổng cục Hậu cần kiểm tra Lữ đoàn Vận tải 683

Cục Vận tải: Linh hoạt, sáng tạo, nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị ở cơ sở

Cục Vận tải: Linh hoạt, sáng tạo, nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị ở cơ sở

Cục Vận tải: Thi thực chất để đánh giá thực chất

​

Cục Vận tải: Thi thực chất để đánh giá thực chất ​

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần kiểm tra, chúc Tết Tiểu đoàn 682, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần kiểm tra, chúc Tết Tiểu đoàn 682, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành vận tải, tàu thuyền toàn quân 6 tháng cuối năm

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành vận tải, tàu thuyền toàn quân 6 tháng cuối năm