Bảo đảm công tác an sinh xã hội cho người dân

Bảo đảm công tác an sinh hội cho người dân

Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội

Đổi mới công tác giáo dục khoa học hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu khoa học ở Viện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu khoa học ở Viện Khoa học hội và Nhân văn Quân sự

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong Quân đội, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong Quân đội, góp phần thực hiện tốt chính sách hội

Để công tác xã hội trong bệnh viện ngày càng chuyên nghiệp

Để công tác hội trong bệnh viện ngày càng chuyên nghiệp

Hỏi-Đáp pháp luật: Tuyên truyền, khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế thực hiện chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hỏi-Đáp pháp luật: Tuyên truyền, khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế thực hiện chương trình phát triển kinh tế- hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trưởng thôn người Mông nhiệt tình, tâm huyết với công tác phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Trưởng thôn người Mông nhiệt tình, tâm huyết với công tác phát triển kinh tế hội vùng dân tộc thiểu số

Tăng cường xã hội hóa công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Tăng cường hội hóa công tác bảo tồn đa dạng sinh học

WESET English Center tăng cường công tác xã hội

WESET English Center tăng cường công tác hội