Chiến thắng Ấp Bắc với cách mạng Cuba

Chiến thắng Ấp Bắc với cách mạng Cuba

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học về Chiến thắng Ấp Bắc dâng hương tại khu Di tích Chiến thắng Ấp Bắc

Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học về Chiến thắng Ấp Bắc dâng hương tại khu Di tích Chiến thắng Ấp Bắc

Chiến thắng Ấp Bắc - bước trưởng thành của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Chiến thắng Ấp Bắc - bước trưởng thành của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Họp Ban chỉ đạo hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

Họp Ban chỉ đạo hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

Hội nghị bàn kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

Hội nghị bàn kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc