Bài 3: Chiến sĩ trên mặt trận mới

Bài 3: Chiến trên mặt trận mới

Chú trọng bảo đảm an toàn trong huấn luyện chiến sĩ mới

Chú trọng bảo đảm an toàn trong huấn luyện chiến mới

Chiến sĩ mới giành hoa điểm 10 bắn giỏi

Chiến mới giành hoa điểm 10 bắn giỏi

Quan tâm huấn luyện bơi cho chiến sĩ mới

Quan tâm huấn luyện bơi cho chiến mới