Hoạt động kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Moscow

Hoạt động kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Moscow

Giá trị của bài học tự bảo vệ trong Cách mạng Tháng Mười đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay

Giá trị của bài học tự bảo vệ trong Cách mạng Tháng Mười đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay

Cách mạng Tháng Mười Nga với giá trị trường tồn về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách mạng Tháng Mười Nga với giá trị trường tồn về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới

Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới

Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng triệt để nhất, nhân văn, cao đẹp nhất

Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng triệt để nhất, nhân văn, cao đẹp nhất