Bộ Tổng Tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022

Bộ Tổng Tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Chính phủ

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Chính phủ

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Góp ý vào đề án về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Góp ý vào đề án về công tác bảo vệ chính trị nội bộ