Sức bật cho năm mới ở Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh)

Sức bật cho năm mới ở Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh)

Binh chủng Pháo binh tập huấn cán bộ Pháo binh - Tên lửa toàn quân năm 2023

Binh chủng Pháo binh tập huấn cán bộ Pháo binh - Tên lửa toàn quân năm 2023

Binh chủng Pháo binh tổ chức diễn tập năm 2022

Binh chủng Pháo binh tổ chức diễn tập năm 2022

Đảng ủy Binh chủng Pháo binh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đảng ủy Binh chủng Pháo binh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng Pháo binh

Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng Pháo binh

Ngày 29-6-1946: Binh chủng Pháo binh thành lập

Ngày 29-6-1946: Binh chủng Pháo binh thành lập

Ngày 13-6-1979: Ngày thành lập Cục Kỹ thuật, Binh chủng Pháo binh

Ngày 13-6-1979: Ngày thành lập Cục Kỹ thuật, Binh chủng Pháo binh