Binh chủng Pháo binh tổ chức diễn tập năm 2022

Binh chủng Pháo binh tổ chức diễn tập năm 2022

Đảng ủy Binh chủng Pháo binh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đảng ủy Binh chủng Pháo binh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng Pháo binh

Đại hội đại biểu lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng Pháo binh

Ngày 29-6-1946: Binh chủng Pháo binh thành lập

Ngày 29-6-1946: Binh chủng Pháo binh thành lập

Ngày 13-6-1979: Ngày thành lập Cục Kỹ thuật, Binh chủng Pháo binh

Ngày 13-6-1979: Ngày thành lập Cục Kỹ thuật, Binh chủng Pháo binh

Đảng ủy Binh chủng Pháo binh sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Binh chủng Pháo binh sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị