Binh chủng Hóa học hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Binh chủng Hóa học hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Ngày 31-12-1977: Trung đoàn phòng hóa đầu tiên của Binh chủng Hóa học và Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập

Ngày 31-12-1977: Trung đoàn phòng hóa đầu tiên của Binh chủng Hóa học và Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập