Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ban Quản Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đại tá Phạm Hải Trung giữ chức Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tá Phạm Hải Trung giữ chức Trưởng ban Quản Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh