Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chiều 5-8, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan về tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hiện cả nước có hơn 7.800 luật sư, hoạt động tại các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư. Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, trong những năm qua chất lượng đội ngũ luật sư từng bước được nâng cao.

Đa số các luật sư có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, có ý thức phấn đấu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững và phát huy những quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luật sư.
Sau bốn năm thành lập, đến nay Liên đoàn Luật sư bước đầu thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam; thực hiện tốt công tác tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp; số lượng, chất lượng dịch vụ pháp lý được nâng cao đáng kể.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác tổ chức hoạt động, phát triển và kiện toàn cùng các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ luật sư Việt Nam thời gian tới, trong đó tập trung và sáu vấn đề lớn là thể chế hoạt động của luật sư và khung pháp lý hoạt động của luật sư trong quá trình tố tụng. Sự gia tăng thiếu cân đối của đội ngũ luật sư giữa các vùng, miền, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của luật sư. Việc tham gia tố tụng của luật sư chủ yếu theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Các đại biểu cũng thảo luận về tính tự quản của đội ngũ luật sư theo tinh thần cải cách tư pháp và quản lý Nhà nước về hoạt động luật sư; việc bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ luật sư; công tác đầu tư hỗ trợ cơ sở vật chất cho Liên đoàn Luật sư, các Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư nói chung.

Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự, trong đó tạo sự bình đẳng giữa luật sư với kiểm sát; nâng cao địa vị pháp lý của luật sư trong các quan hệ tố tụng để luật sư góp phần tích cực vào bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế và có thể phối hợp với các cơ quan tố tụng trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những hoạt động tích cực của Liên đoàn, góp phần nâng cao vai trò của luật sư trong xã hội, tích cực triển khai hiệu quả Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn.

Chủ tịch nước chỉ rõ những bất cập trong hoạt động hiện nay như sự phối hợp giữa các ngành chưa tốt, ảnh hưởng đến chất lượng công tác tranh tụng tại các phiên tòa. Do vậy, Liên đoàn Luật sư cần tăng cường trao đổi với các cơ quan, nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm dân chủ công bằng, xét xử đúng người, đúng tội, làm cho người dân thấy rõ hoạt động cải cách tư pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

Theo Vietnam+
http://www.vietnamplus.vn/Home/Tang-cuong-vai-tro-cua-Lien-doan-Luat-su-Viet-Nam/20138/210009.vnplus