Với tính chất công việc liên quan đến công tác tham mưu cho thủ trưởng TCCT KH-TH về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của toàn quân nên đòi hỏi mỗi người phải luôn sâu sát, trách nhiệm trong từng khâu, từng bước công việc được phân công phụ trách. 

Phòng KH-TH thực hiện chức năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu công tác KH-TH về CTĐ, CTCT trong toàn quân; tham mưu xây dựng các chỉ thị, kế hoạch, chương trình CTĐ, CTCT và phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện cũng như tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, phòng còn tổ chức theo dõi, tiếp nhận thông tin, nắm tình hình và kết quả hoạt động CTĐ, CTCT ở các cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, phân tích, tổng hợp đề xuất những chủ trương, biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ Phòng Kế hoạch-Tổng hợp trao đổi công việc. 

Cùng với những nhiệm vụ trên, Phòng KH-TH thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký, lập phiếu chuyển và theo dõi kết quả giải quyết công văn, tài liệu, đơn thư gửi đến thủ trưởng và cơ quan chính trị. 5 năm qua, mặc dù tổ chức biên chế luôn có sự biến động, nhưng Phòng KH-TH đã xử lý, giải quyết khối lượng lớn các loại văn bản với những con số rất ấn tượng. Trong đó, phòng đã tiếp nhận xử lý, giải quyết hơn 55.000 công văn, tài liệu đến; soạn thảo, rà soát, hoàn chỉnh 225.000 văn bản đi; gần 5.000 đơn thư; tham gia xây dựng 75 thông tư, đóng góp xây dựng gần 450 văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp, rà soát 470 thủ tục hành chính, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng yêu cầu. Đặc biệt, năm 2017, phòng đã trực tiếp soạn thảo, đề xuất ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 gồm 20 quy trình thẩm định, xử lý, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Hùng, Phó trưởng Phòng KH-TH, với tính chất công việc mang tính thời sự cao, nhiều việc gấp, việc mới, việc khó nên cán bộ, chỉ huy phòng thường xuyên sâu sát cùng làm với anh em để tháo gỡ, chứ không có chuyện giao trắng, khoán trắng. Cấp ủy, chỉ huy phòng nhất quán quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ, trợ lý “giỏi một việc, biết nhiều việc”, phân công công việc phù hợp với sở trường của từng người. Có nghĩa, các đồng chí được phân công công việc chuyên sâu, giỏi việc của mình nhưng đồng thời cũng phải biết những việc của các đồng chí khác để kịp thời xử lý khi cần thiết. Phân công những đồng chí có kinh nghiệm kèm cặp đồng chí cán bộ mới hoặc chưa có kinh nghiệm làm về việc được giao phụ trách và thường xuyên rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế thông qua các cuộc họp giao ban phòng và sinh hoạt chi bộ.

Giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, Phòng KH-TH luôn đoàn kết, thống nhất cao, tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn phòng đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác KH-TH về CTĐ, CTCT; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với thủ trưởng Văn phòng, thủ trưởng TCCT trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CTĐ, CTCT sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân. Nhiều nhiệm vụ đột xuất, thời gian gấp, phạm vi giải quyết rộng nhưng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong xử lý bảo đảm cả về nội dung, thời gian, đúng quy trình, nguyên tắc, quan điểm, đường lối của Đảng; khắc phục sự chồng chéo, rối bận cho đơn vị.

Bài và ảnh: ĐÔNG HẢI