Những năm qua, Đảng bộ HVQP luôn quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn sáng tạo quan điểm, đường lối, nguyên tắc, nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng Đảng vào xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo học viện ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. HVQP đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị là nội dung quan trọng của Đảng bộ. Vì thế, trong mỗi nhiệm kỳ và hằng năm, Đảng bộ luôn quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm chính trị của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng và xây dựng Đảng bộ HVQP trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận góp phần làm sáng tỏ những vấn đề mới về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, biện pháp về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên tích cực trau dồi phẩm chất, rèn luyện bản lĩnh chính trị; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ. Trước những biến động của tình hình, những khó khăn, thách thức, những bước ngoặt của cách mạng và sự phát triển của nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ HVQP luôn khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, Đảng bộ HVQP đã không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là năng lực nhận thức, trình độ hiểu biết về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đủ khả năng tham gia xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo khoa học, hiệu quả. Công tác tư tưởng luôn quán triệt phương châm lý luận kết hợp với thực tiễn, xuất phát từ đường lối chính trị, quân sự của Đảng, bám sát và phục vụ thiết thực, hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của học viện; kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức, cán bộ, chính sách tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đảng bộ. Các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong học viện luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của tổ chức, Đảng bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng; xây dựng, hoàn thiện quy chế lãnh đạo, lề lối làm việc; quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát hoạt động của từng tổ chức, cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng. Chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuẩn mực; thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng ngày càng tốt hơn cầu yêu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. 

Những năm tới, Đảng bộ HVQP tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 

Một là, tăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị. Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ quán triệt và thực nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng. Kiên định nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, giữ vững định hướng chính trị và chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Tích cực, chủ động quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thường xuyên nâng cao trình độ trí tuệ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng. Cán bộ, đảng viên tích cực trau dồi phẩm chất, rèn luyện bản lĩnh chính trị; kiên trì, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. 

Hai là, coi trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Nâng cao tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, cán bộ đào tạo cấp chiến dịch, chiến lược... Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; khắc phục biểu hiện phai nhạt mục tiêu lý tưởng, cơ hội... Tích cực tham gia công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đóng góp với Đảng, Nhà nước và quân đội những nội dung thiết thực về công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục-đào tạo và công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Thực hiện tốt dân chủ, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích tìm tòi sáng tạo, phát huy trí tuệ của các tổ chức và cán bộ, giảng viên, học viên trong nghiên cứu lý luận; chăm lo xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nghiên cứu của học viện. 

Ba là, tập trung xây dựng Đảng bộ về đạo đức. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động, công tác. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan điểm, hành vi phi đạo đức, thói vô trách nhiệm, bệnh quan liêu, vô cảm; xử lý kiên quyết, kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, đồng thời cổ vũ, biểu dương các gương sáng về đạo đức, tạo ảnh hưởng, sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ và học viện. 

Bốn là, tăng cường xây dựng Đảng bộ HVQP vững mạnh về tổ chức và cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, nền nếp sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo và các quy định trên các mặt công tác. Đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng bám sát thực tiễn, giảm bớt hội họp; vừa quan tâm toàn diện, vừa tập trung vào những nội dung trọng điểm, khâu đột phá, tạo sự chuyển biến rõ rệt về phong cách cán bộ. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên gắn với phát huy vai trò của cán bộ chủ trì. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu cả về chính trị, tư tưởng, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác kiểm tra, giám sát, góp phần khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực. 

Quán triệt và thực hiện các quy định về công tác cán bộ. Tập trung quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-2-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục thực hiện đúng quy chế, quy trình, nội dung công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá, quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan. Phát huy tiềm năng và kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên có chức danh khoa học đã có nhiều thực tiễn để bồi dưỡng lớp cán bộ, giảng viên kế cận. 

Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ HVQP về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Các nội dung xây dựng Đảng bộ HVQP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng bộ Học viện luôn trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng học viện chính quy, tiên tiến mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng LƯƠNG ĐÌNH HỒNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng