Cơ quan đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, bám sát đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng; tham mưu với Đảng ủy, Bộ chỉ huy chiến khu (sau là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9) lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị sát với mục tiêu, yêu cầu của cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng LLVT Quân khu 9 qua từng giai đoạn.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9 tham quan "Gian hàng 0 đồng" do Cục Chính trị quân khu tổ chức. Ảnh: Trung Hiếu.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục phát huy thành tích đạt được, Cục Chính trị Quân khu 9 và ngành chính trị LLVT quân khu đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh và phối hợp, hướng dẫn cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Quán triệt, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của quân đội và LLVT Quân khu 9. Tham mưu xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện chặt chẽ các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trải qua các giai đoạn lịch sử, cơ quan luôn làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn tổ chức hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào hành động cách mạng; gắn với thực hiện các khâu đột phá trong huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ SSCĐ ở các cơ quan, đơn vị. Tích cực tiến hành công tác dân vận, phát huy tốt vai trò của LLVT quân khu trong thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua các phong trào, cuộc vận động... với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần tạo bước chuyển biến về phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Hiệu quả từ các hoạt động trên, đặc biệt là trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, đã hiện thực sinh động chức năng, nhiệm vụ của LLVT quân khu trong giai đoạn mới.

Với bề dày thành tích, Cục Chính trị và ngành chính trị LLVT Quân khu 9 được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý; Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Angkor và hàng nghìn huân chương, huy chương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; nhiều đồng chí phát triển thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, Anh hùng LLVT nhân dân.

Những năm tới, trước diễn biến mới của tình hình, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Cục Chính trị và ngành chính trị LLVT quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương; tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa sát tình hình thực tiễn, làm cơ sở phấn đấu xây dựng LLVT quân khu “tinh, gọn, mạnh”. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm cho LLVT quân khu luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhận thức sâu sắc về “đối tác, đối tượng”, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động.

Thường xuyên nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tiến hành; trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện phong cách; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, kịp thời tham mưu, hướng dẫn các mặt công tác thực sự khoa học, hiệu quả với tinh thần “ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động CTĐ, CTCT”. Chăm lo bồi dưỡng, hoàn thiện nhân cách quân nhân cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào hành động cách mạng, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Tham mưu, phối hợp tiến hành đa dạng, hiệu quả các hoạt động dân vận, chính sách, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc trên từng địa bàn, hướng chiến lược. Qua đó góp phần làm cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không ngừng tỏa sáng; củng cố hơn nữa tình cảm và niềm tin của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đối với LLVT quân khu.

Thiếu tướng HỒ VĂN THÁI

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9

Ảnh: TRUNG HIẾU