Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết: Kết quả nổi bật mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đạt được trong nhiều năm qua là đã tham mưu cho TCCT, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) và trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác tuyên huấn trong toàn quân, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan sản phẩm nghiên cứu khoa học tại Hội thảo "Đội ngũ cán bộ chính trị với quá trình chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam", do Cục Tuyên huấn phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức (tháng 10-2019). Ảnh: MINH KHÁNH

Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên huấn toàn quân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và quân đội; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của quân đội.

Trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Cục Tuyên huấn cùng đội ngũ cán bộ chính trị và cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên huấn toàn quân đã chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; những diễn biến tư tưởng của bộ đội và dư luận xã hội, từ đó phân tích, làm rõ bản chất tình hình, dự kiến chiều hướng vận động phát triển, nhất là yếu tố tiêu cực tác động đến tư tưởng bộ đội, trên cơ sở đó chủ động, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo xác định nội dung, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng-văn hóa phù hợp với đối tượng, từng giai đoạn, góp phần định hướng tư tưởng cho bộ đội; đồng thời, giải đáp những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn huấn luyện SSCĐ, học tập, công tác và đời sống của bộ đội.

Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2019, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã chủ động, quyết tâm cao trong triển khai đồng bộ, toàn diện và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, nhiều nội dung, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là cục đã tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTƯ, BQP, trọng tâm là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2019; những nhận thức mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp quân đội...

Bằng sự sáng tạo, linh hoạt, Cục Tuyên huấn đã tham mưu giúp TCCT, QUTƯ, BQP và trực tiếp chỉ đạo toàn quân về đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo động lực để toàn quân phấn đấu, rèn luyện theo nội dung phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, sức khỏe, tri thức khoa học và trình độ quân sự...

Cục đã chủ động tham mưu trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức lực lượng, chỉ đạo toàn quân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tham mưu, chỉ đạo, làm chuyển biến mạnh mẽ công tác tuyên truyền miệng trong toàn quân, triển khai nghiêm túc, thống nhất, đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thực chất, là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng và củng cố hành động cho nhân dân trên địa bàn cả nước.

Một trong những nội dung quan trọng mà Cục Tuyên huấn đã tham mưu cho TCCT, QUTƯ, BQP và trực tiếp chỉ đạo toàn quân là “tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản trong QĐND Việt Nam”; chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động văn học nghệ thuật trong toàn quân... ; thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” tạo bước đột phá về đổi mới nội dung, chương trình giáo dục chính trị tại đơn vị và giáo dục khoa học xã hội-nhân văn trong các học viện, trường quân đội. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kinh nghiệm để tạo nên thành công đó là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Tuyên huấn luôn là một khối đoàn kết, thống nhất về tư tưởng; năng động, sáng tạo về hành động. Đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa các thế hệ cán bộ, giữa các lớp cán bộ kế tiếp nhau về tuổi đời, năng lực, kinh nghiệm công tác; giúp đỡ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau vì nhiệm vụ chung, vì sự tiến bộ của tổ chức và mỗi con người; đồng thời, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Cục Tuyên huấn với các cơ quan làm công tác tư tưởng-văn hóa các cấp trong và ngoài quân đội; tạo được sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

THẢO NGUYÊN