Trong đó, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trên địa bàn được các cấp, ngành, LLVT và toàn dân chăm lo, đạt kết quả quan trọng. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng từng bước được nâng lên; “thế trận lòng dân” được giữ vững; hoạt động của hệ thống chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và LLVT có chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị ổn định; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng củng cố vững chắc; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Xe tăng dẫn bộ binh vượt qua cửa mở, đánh chiếm đầu cầu trong diễn tập của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) năm 2023. Ảnh: HOÀNG TRUNG 

Trong quá trình tổ chức xây dựng nền QPTD, Quân khu 2 và các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, điều hành chặt chẽ, tập trung, thống nhất; trong đó, đặc biệt chú trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, trước hết là tiềm lực chính trị-tinh thần. Trên địa bàn Quân khu 2, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền và những hạn chế của ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới... để chống phá bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh mặt tích cực, cũng tồn tại nhiều vấn đề phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự ở một số địa phương, cơ sở. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giúp cho mọi người nhận thức đúng tình hình là vấn đề cấp thiết.

Để làm được điều đó, Quân khu 2 chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP. Coi trọng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chỉ huy trong LLVT vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; quản lý, điều hành hoạt động QS, QP hiệu quả. Hội đồng giáo dục QPAN các cấp luôn được phát huy trong giáo dục, phổ biến kiến thức QPAN; chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ bối cảnh quốc tế, khu vực, tình hình đất nước, âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch; thấu suốt quan điểm, đường lối xây dựng nền QPTD của Đảng và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương... 

leftcenterrightdel
Khẩu đội 12,7mm, Trung đoàn 174, thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên, 2 cấp có thực binh bắn đạn thật của Sư đoàn 316 năm 2023. Ảnh: HOÀNG TRUNG. 

Phát huy vai trò “đội quân công tác”, LLVT Quân khu 2 luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực bám sát cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới để tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không nghe các thế lực thù địch, phản động xúi giục, không tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật. LLVT tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo...  góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, LLVT Quân khu 2 luôn chủ động tham mưu cho các địa phương thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với tăng cường QPAN. Đây là nội dung quan trọng, tạo cơ sở nền tảng để tăng cường tiềm lực quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay trong thời bình và sẵn sàng huy động khi có tình huống. Cơ quan quân sự các cấp chú trọng tham mưu cho địa phương phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu, mũi nhọn, làm động lực phát triển KT-XH và phục vụ nhiệm vụ QPAN; chủ động phối hợp với các ngành chức năng xem xét, thẩm định các dự án phát triển KT-XH; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phát triển các công trình giao thông, xây dựng cơ bản, bưu chính viễn thông, du lịch... đều phải gắn với bảo đảm QPAN ngay từ khâu quy hoạch. Trong quy hoạch xây dựng đô thị, phát triển sản xuất, nhất là các dự án lớn đều được thẩm định kỹ, nhằm cả mục tiêu KT-XH và QPAN, bảo đảm có thể chuyển từ sản xuất thời bình sang thời chiến và sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. 

Ngoài việc xây dựng các công trình phục vụ SSCĐ, Quân khu 2 đang phối hợp chỉ đạo các địa phương điều chỉnh cụm, tuyến dân cư vùng sâu, vùng xa ở biên giới, nhằm tổ chức, xây dựng lực lượng và thế trận QPAN tại chỗ; tập trung xây dựng và phát triển các khu kinh tế-quốc phòng trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, gắn với phát triển KT-XH vùng biên giới. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch chỉ đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuyển các cơ sở sản xuất phục vụ dân sinh sang sản xuất hàng quốc phòng khi cần thiết.

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, Quân khu 2 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT. Thực hiện phương châm: Xây dựng LLVT Quân khu “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, Quân khu đang tập trung đột phá vào công tác tổ chức lực lượng, cải cách hành chính, huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật. Với lực lượng thường trực xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dự bị động viên thực sự “hùng hậu”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Tập trung xây dựng và duy trì lực lượng dân quân thường trực ở một số xã, huyện trọng điểm biên giới. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị. Hằng năm, tổ chức phúc tra, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên; huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp theo đúng quy định. 

Các đơn vị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở tất cả các cấp; chủ động nghiên cứu, dự báo, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống theo đúng chức năng của từng lực lượng, không để bị động, bất ngờ. Tập trung nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, quản lý nhà nước về quốc phòng, tổ chức tốt diễn tập theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các cơ quan chức năng làm tham mưu” trong hoạt động tác chiến KVPT, xây dựng nền QPTD ở từng địa phương trong KVPT ngày càng vững chắc.

Trung tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG, Tư lệnh Quân khu 2

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.