Thời gian qua, Học viện Lục quân luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng; nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo nói chung, dạy và học các môn KHXH&NV nói riêng. Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ này. Hiện nay, nhiệm vụ cách mạng, xây dựng Quân đội và Học viện có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi Học viện Lục quân phải nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học các môn KHXH&NV nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Vì vậy, học viện đã và đang thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, biện pháp cơ bản:

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các lực lượng đối với việc nâng cao chất lượng dạy-học các môn KHXH&NV. Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các quyết định, quy định, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về công tác giáo dục KHXH&NV; Quy chế giáo dục và đào tạo theo chức vụ của Học viện Lục quân.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Học viện Lục quân kiểm tra việc học tập, nghiên cứu của học viên. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung giảng dạy các môn KHXH&NV phù hợp với thời gian, đối tượng đào tạo; khắc phục sự trùng lặp, thường xuyên cập nhật, bổ sung những nội dung mới. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt”; bám sát Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” để xây dựng chương trình chi tiết các môn học bảo đảm liên thông, khoa học. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục KHXH&NV cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy-học các môn KHXH&NV; đẩy mạnh thực hiện phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm; đưa người học vào các hoạt động sát với thực tiễn. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; không áp đặt, rập khuôn, máy móc; gắn lý luận với thực tiễn, lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính; truyền cảm hứng, tinh thần say mê học tập, nghiên cứu cho đội ngũ học viên. Thực hiện tốt mô hình “Bài giảng mẫu”, tổ chức thông qua bài giảng chặt chẽ. Các bài giảng bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính tư tưởng, định hướng chính trị và thực tiễn.

Nội dung bài giảng logic, không quá tải về lượng thông tin; thể hiện rõ tính thuyết phục, tính giáo dục đối với người học, làm cho người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Tổ chức thi, kiểm tra chặt chẽ, từ khâu ra đề, chấm điểm, đánh giá kết quả, đảm bảo khách quan, đúng thực chất kết quả của từng đối tượng học viên. Duy trì nghiêm túc ngày phương pháp, tăng cường công tác dự giờ, rút kinh nghiệm trong huấn luyện; qua đó, bồi dưỡng nội dung, phương pháp cho giảng viên, nhất là kỹ năng sư phạm cho giảng viên mới, giảng viên trẻ. Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả để nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên với phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn KHXH&NV bảo đảm “vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trong sáng; có uy tín, mô phạm; có kiến thức, năng lực, kỹ năng sư phạm; tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng vì học viên. Thường xuyên quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên, học viên.

Tăng cường cử cán bộ, giảng viên KHXH&NV đi nghiên cứu thực tế, đi luân chuyển tại các đơn vị trong toàn quân. Đối với học viên, coi trọng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu; kết hợp giữa học mới với ôn cũ; thực hiện tốt các thao tác tư duy, kỹ năng tiếp cận, phát hiện, kỹ năng lập luận, trình bày, giải quyết các vấn đề chặt chẽ; qua đó, phát triển tư duy lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu, quản lý, có tầm nhìn, phương pháp học tập, công tác khoa học, hiệu quả.

Bốn là, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học. Học viện tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường, bảo đảm trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện; xây dựng thêm hệ thống phòng học chuyên dùng phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, trong đó có phòng học chuyên dùng của các môn KHXH&NV, góp phần nâng cao hiệu quả học tập, thảo luận, ứng dụng công nghệ trong quá trình giảng dạy.

Bên cạnh đó, Học viện xây dựng nâng cấp chất lượng đường truyền, bảo đảm kết nối internet, mạng LAN đến tất cả phòng làm việc ở từng cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên; nâng cấp phòng học chuyên dùng với trang thiết bị mô phỏng thực tế ảo; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng an toàn, tiết kiệm phương tiện kỹ thuật dạy-học...

Trung tướng ĐỖ VĂN BẢNH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân