Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phòng BVCTNB xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể phòng và từng cá nhân, được cụ thể hóa vào phương châm công tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đó là “Nhất quán về nguyên tắc; cụ thể về mục tiêu, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ; phù hợp về bước đi và cách làm; bám trên, nắm dưới, tham mưu đề xuất đúng, trúng và kịp thời”. 

leftcenterrightdel
Chỉ huy Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ hướng dẫn, trao đổi với cán bộ trong cơ quan về nghiệp vụ, chuyên môn. Ảnh: TUẤN HUY

Chính vì vậy, công tác BVCTNB, bảo vệ bí mật, an toàn luôn bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, từng địa bàn, lấy chủ động phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, ngăn chặn kẻ địch, các phần tử xấu mưu toan móc nối, lôi kéo người trong nội bộ; đồng thời, chủ động bịt kín sơ hở, ngăn chặn các vụ việc lộ, lọt tin tức, tài liệu liên quan đến bí mật của Đảng, Nhà nước, quân đội. Hằng năm, phòng đã tham mưu giúp Thủ trưởng Cục BVAN Quân đội giải quyết hàng nghìn công văn yêu cầu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đảm bảo về thời gian và chất lượng; tham mưu, đề xuất với Thường vụ QUTƯ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác BVCTNB, bảo vệ bí mật, an toàn; nghiên cứu, đề xuất nhiều nội dung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng TCCT, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Phòng đã tham mưu và luôn thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định trong thẩm tra, xét duyệt, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển người vào các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu, cơ mật; đi học tập, công tác ở nước ngoài; xác minh, kết luận hàng trăm trường hợp phục vụ công tác BVCTNB và giải quyết chính sách sau chiến tranh; chỉ đạo hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trong diễn tập, huấn luyện, SSCĐ và trong các nhiệm vụ.

Cùng với đó, việc học tập và làm theo Bác, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được cấp ủy, chỉ huy phòng quán triệt sâu sắc trong công tác xây dựng nội bộ phòng vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, nền nếp chính quy ở đơn vị. Trong những năm qua, Phòng BVCTNB đạt an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nội bộ đoàn kết thống nhất; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phòng luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Cục BVAN Quân đội.

ĐỖ QUYẾT KHOA