Đây là một quá trình khó khăn, phức tạp, song, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả vấn đề này. Những kết quả đạt được trong bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã trực tiếp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời mang lại nhiều kinh nghiệm thiết thực, có giá trị to lớn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò của phong cách làm việc Hồ Chí Minh, tầm quan trọng của bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn, từ đó, trên cơ sở nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các tổ chức và mỗi cá nhân đã đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều cách nghĩ, cách làm thiết thực.

Nội dung bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng từng bước được đổi mới; các hình thức, phương pháp bồi dưỡng được vận dụng khá linh hoạt, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ và đặc điểm cán bộ đoàn ở từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã có sự chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt, luôn giữ vững tính đảng, tính nguyên tắc nhưng vẫn bảo đảm dân chủ, quần chúng; làm việc có tính chủ động, kế hoạch, thận trọng, tính chuyên nghiệp cao, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ đoàn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Đoàn cơ sở cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: qdnd.vn  

Mặc dù vậy, những kết quả của quá trình bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã có ý nghĩa to lớn, mang lại nhiều kinh nghiệm thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động này trong thời gian tiếp theo.

Cụ thể, coi trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng đối với hoạt động bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Đây là kinh nghiệm rất quan trọng được rút ra từ thực tiễn bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Thực tiễn cho thấy, những kết quả tích cực trong bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có nguyên nhân bắt nguồn từ nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng tham gia. Các tổ chức Đoàn phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kịp thời, đầy đủ đến mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; nắm chắc quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức, lực lượng trong tham gia bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn; khắc phục kịp thời, triệt để mọi biểu hiện xem nhẹ vai trò phong cách làm việc Hồ Chí Minh, ý nghĩa của bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn hoặc do nhận thức không đúng đắn nên đùn đẩy trách nhiệm, thiếu trách nhiệm trong tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Điểm đáng chú ý khác là công tác bồi dưỡng phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức, phương pháp phù hợp, sát thực

Thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng luôn luôn có sự phát triển, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất, năng lực và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn. Quá trình bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh phải tiến hành thường xuyên, liên tục, có nền nếp; nội dung bồi dưỡng toàn diện song cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khâu yếu, nội dung thiếu, đối tượng còn nhiều hạn chế. Kết hợp linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp bồi dưỡng, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng cán bộ đoàn và điều kiện ở từng cơ quan, đơn vị. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm: Bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, toàn diện, yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị, người trước bồi dưỡng cho người sau; bồi dưỡng theo chức trách, nhiệm vụ, theo năng khiếu, sở trường, thế mạnh của từng đơn vị, từng cá nhân; tận dụng thời gian, nhất là ngày nghỉ, giờ nghỉ, trong mọi điều kiện để tiến hành bồi dưỡng.

Để đạt hiệu quả cao, các tổ chức Đoàn cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng của chủ thể với đề cao tính chủ động tự bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh của từng cán bộ đoàn.

Lý luận và thực tiễn đã khẳng định, quá trình đào tạo, bồi dưỡng là quá trình tác động qua lại giữa chủ thể và đối tượng, là sự kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo, bồi dưỡng và mục đích cuối cùng là biến quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành quá trình tự đào tạo, tự bồi dưỡng của người cán bộ. Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh của chủ thể là tổng thể các hoạt động có mục đích, chủ động giữ vai trò chủ đạo, định hướng, tạo tiền đề cho mỗi cán bộ đoàn tự bồi dưỡng, rèn luyện.

Tuy nhiên, bản thân từng cán bộ đoàn lại là chủ thể của hoạt động tự bồi dưỡng do vậy, tính chủ động, tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, rèn luyện bao giờ cũng là vấn đề có ý nghĩa trực tiếp quyết định. Trong quá trình bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động bồi dưỡng của chủ thể với hoạt động tự bồi dưỡng của bản thân đội ngũ cũng như từng cán bộ đoàn nhằm chuyển hóa quá trình bồi dưỡng của chủ thể thành nhu cầu nội tại, tự thân của mỗi cán bộ. Đây chính là kinh nghiệm được vận dụng từ nguyên lý, phương châm giáo dục, đào tạo, giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát huy cao độ tính tích cực, tự giác trong tự tu dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc của mình.

Cùng với đó, vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng đóng vai trò quan trọng.

leftcenterrightdel
Các đoàn viên cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Ảnh: qdnd.vn 

Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có liên quan đến nhiều tổ chức, nhiều lực lượng. Mỗi tổ chức, lực lượng có vị trí, vai trò khác nhau nhưng đều liên quan chặt chẽ với nhau. Kinh nghiệm này nhằm huy động mọi tiềm năng và thế mạnh của các tổ chức, các lực lượng để thực hiện thành công mục tiêu, nội dung, biện pháp bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã xác định.

Thực tế cho thấy, cơ quan, đơn vị nào ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng biết tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của cấp ủy, cơ quan cấp trên; biết phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đoàn; biết kết hợp chặt chẽ các tổ chức, lực lượng trong và ngoài đơn vị thì chất lượng bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng được nâng cao. Ngược lại, cơ quan, đơn vị nào không biết tranh thủ các mối quan hệ công tác, coi nhẹ hoặc tổ chức phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng một cách hình thức, chiếu lệ thì chất lượng bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn cũng bị hạn chế.

Kinh nghiệm này đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các lực lượng liên quan phải quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức, lực lượng vững mạnh; quá trình bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ, đề cao vai trò của các tổ chức, lực lượng, nhất là trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cơ quan chính trị, cán bộ chủ trì các cấp; của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng; của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đóng quân.

Những kinh nghiệm trên có mối quan hệ chặt chẽ, tác động, bổ sung lẫn nhau, nên cần được vận dụng một cách đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo để hoạt động bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”...

THANH HUỆ - MINH TUẤN