Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về mọi mặt, trong đó luôn chú trọng lãnh đạo xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị-nhân tố quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cần thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp, song yếu tố quan trọng hàng đầu là đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Quân đội tinh nhuệ bao gồm tinh nhuệ về chính trị, nhất là sự “tinh binh, tinh cán” và tinh nhuệ về vũ khí, trang bị, trình độ tác chiến; trong đó, tinh nhuệ về chính trị-nội dung cốt lõi, quyết định sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị, thực chất là, xây dựng ý thức và hành vi chính trị của quân nhân và của Quân đội, thể hiện ở sự kiên định, vững vàng về chính trị của Quân đội theo đường lối chính trị của Đảng; sự sắc sảo, nhạy bén trong tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống chính trị, các quan hệ chính trị và đấu tranh chính trị trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, bảo đảm cho Quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta, công tác Đảng, công tác chính trị luôn được xác định là bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Thực tiễn đã chứng minh, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với phương châm: Ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ mà hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành phù hợp, bảo đảm bám sát thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, ngày 4-6-2024. Ảnh: NGÔ VIỆT TRUNG  

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính”, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “bình dân học vụ”, “hũ gạo cứu đói”, “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”... bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện cụ thể, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã được tiến hành ở từng trận đánh và cả chiến dịch. Nội dung hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị là giữ vững con đường chính trị của Đảng; rèn luyện cán bộ; giáo dục đội viên; nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự; củng cố đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội; tiến hành công tác dân vận, địch vận; kiểm tra và duy trì kỷ luật Quân đội...

Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, sự giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin vào tính chất chính nghĩa thắng lợi của cuộc chiến tranh, ý chí kiên cường, bất khuất, sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết chiến đấu, xả thân hy sinh vì mục tiêu cao đẹp; củng cố sự đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc, binh vận, địch vận, phân hóa kẻ thù. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã biến sức mạnh chính trị-tinh thần của quân và dân ta thành sức mạnh vật chất to lớn làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, mở ra chặng đường phát triển mới cho cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước những khó khăn, gian khổ, sự khốc liệt trên cả chiến trường lớn miền Nam và hậu phương lớn miền Bắc, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “tìm Mỹ mà diệt, gặp Mỹ là đánh”, “nắm thắt lưng địch mà đánh”... hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có sự phát triển cả về nội dung, hình thức, phương pháp và lực lượng tiến hành; đã bám sát từng lực lượng, đi sâu vào loại hình đơn vị: Bộ binh, binh chủng, quân chủng, kỹ thuật, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật... tập trung vào thực hiện đường lối quần chúng, thấu suốt nguyên tắc dân chủ và tinh thần thuyết phục, đi sâu vào đời sống bộ đội, bám sát từng nhiệm vụ, chủ động giải quyết những mâu thuẫn giữa trình độ chính trị, tư tưởng với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng ngày càng phát triển; giữa trình độ tri thức chiến thuật, kỹ thuật với vũ khí, trang bị kỹ thuật ngày càng cải tiến...

Những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực của đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên; những bức thư, bức điện gửi vào chiến trường; những buổi kết nạp đảng viên mới ngay tại chiến hào... là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, giúp cán bộ, chiến sĩ vững vàng ý chí, kiên định niềm tin vào đường lối, nhiệm vụ quân sự, đường lối và chiến lược, sách lược của Đảng, tin tưởng vững chắc vào thắng lợi, phát huy cao độ sức mạnh chính trị-tinh thần của quân và dân cả hai miền Nam-Bắc, tạo ra động lực cách mạng phi thường để nhân sức mạnh vật chất, kỹ thuật của ta lên gấp bội để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần quan trọng vào chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước Lào, Campuchia xây dựng cuộc sống mới.

Bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong giai đoạn cách mạng mới, trước yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội có sự phát triển toàn diện cả về lý luận, thực tiễn và phương tiện bảo đảm. Kế tục và phát triển những vấn đề cơ bản của thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, bản chất, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, truyền thống dân tộc và Quân đội, đạo đức cách mạng; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Nhờ đó, trận địa tư tưởng-văn hóa của Đảng trong Quân đội luôn được giữ vững; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tuy nhiên, trước tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là những vấn đề mới đặt ra với xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị thì chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị có nhiệm vụ, có thời điểm còn chưa cao; nội dung, hình thức hoạt động ở một số cơ quan, đơn vị chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo. Năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị của một số cán bộ, nhất là cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở có mặt chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, cá biệt còn có cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống Quân đội và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và trên Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, xảy ra xung đột. Toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra thời cơ nhưng cũng đặt ra những khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Trong nước, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đã tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra những yêu cầu mới cao hơn; bên cạnh đó, mặt trái của kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch; việc điều chỉnh tổ chức, lực lượng Quân đội tác động không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Tình hình đó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nhất là trong xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị

Một trong những vấn đề cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc cho Quân đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội. Để làm được điều đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục giáo dục, quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, trọng tâm là xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn đúng định hướng chính trị, có tính thuyết phục cao. Nội dung giáo dục phải toàn diện nhưng tập trung vào giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; về quy định những điều đảng viên không được làm; về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; nhiệm vụ của đơn vị, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân... Qua đó, góp phần xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, niềm tin vững chắc của cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra công trường Dự án Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam (tháng 6-2024). Ảnh: NGÔ VIỆT TRUNG  

Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chú trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của mỗi quân nhân, của từng tổ chức, cơ quan và đơn vị, bảo đảm trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, trọng tâm là: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết số 513-NQ/ĐUQSTW ngày 17-11-2005 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-02-2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Quy chế số 2036-QC/QUTW ngày 16-6-2023 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”... Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên vững mạnh, có số lượng đủ, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác Đảng, công tác chính trị cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp. Nâng cao trình độ, năng lực chủ trì về công tác Đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội, bảo đảm đội ngũ cán bộ chính trị có kiến thức toàn diện, chuyên sâu, khả năng vận dụng tổng hợp các hình thức, phương pháp, phương tiện tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị theo cương vị, chức trách, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mọi vấn đề liên quan đến cán bộ phải được thực hiện đúng quy chế, quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, nhất là các khâu: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, kiên quyết xử lý những hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ; đồng thời, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng vận dụng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học nghệ thuật quân sự, ngoại ngữ, tin học... vào hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bộ đội.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị

Đây là yêu cầu khách quan, thường xuyên, giúp cho công tác Đảng, công tác chính trị luôn là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị cần bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, cơ quan chức năng và đặc điểm, tình hình thực tiễn để đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo, việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cần bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật những thông tin mới, kiến thức toàn diện. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở bảo đảm phù hợp với đặc điểm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh mới; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2423-CT/QUTW ngày 09-11-2023 của Quân ủy Trung ương về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ, làm cơ sở xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện “toàn quân một ý chí”. Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, bản chất cách mạng, truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đổi mới và phát huy vai trò hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; rèn luyện kỷ luật; các nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp như: Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, cứu hộ, cứu nạn, tác chiến trên không gian mạng; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đối ngoại quốc phòng; chú trọng nghiên cứu, nắm tình hình, nhất là các cuộc xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới để nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của bộ đội trong xây dựng Quân đội hiện nay. Mặt khác, kịp thời định hướng, cổ vũ và phát huy nhân tố tích cực, hạn chế tác động tiêu cực, ngăn chặn và loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội và sức mạnh chiến đấu của Quân đội trên cơ sở kết hợp chặt chẽ hình thức, biện pháp giáo dục, thuyết phục với hình thức, biện pháp hành chính, kỷ luật. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, vận dụng, tiếp thu những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội. Đồng thời, kịp thời cập nhật, tiếp thu có chọn lọc những trào lưu, xu thế mới của xã hội, những tiến bộ của khoa học-công nghệ hiện đại, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, mang lại hiệu quả thực chất của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(2).

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị

Công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm nhiều mặt công tác, nhiều hoạt động, với nhiều tổ chức, lực lượng tham gia nhưng mỗi tổ chức, lực lượng đều có chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động khác nhau nên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành ở Trung ương; giữa lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Phát huy vai trò của đội ngũ chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp, cơ quan chính trị, tham mưu, hậu cần, kỹ thuật và các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân cùng tham gia tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị. Mặt khác, cần quan tâm bảo đảm vật tư, kỹ thuật, kinh phí; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở; bảo đảm tốt trang bị, phương tiện phục vụ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng nhiệm vụ, từng giai đoạn nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị trong tình hình mới.

Quân đội nhân dân Việt Nam-Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Vì vậy, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.585

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.435

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.