Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa-xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh (QPAN); trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, các đối tượng chống đối tích cực hoạt động, tệ nạn xã hội, dịch bệnh... còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, trong khi nhiệm vụ QS, QPĐP yêu cầu ngày càng cao.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội ĐBQS tỉnh đã đề ra, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về công tác QS, QPĐP. Nổi bật là cấp ủy đảng các cấp trong LLVT tỉnh đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị khóa X, các nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Quân khu 3, Tỉnh ủy Ninh Bình về xây dựng khu vực phòng thủ... Năm 2018, tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập KVPT. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 8/8 huyện, thành phố diễn tập KVPT, phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn; 6 sở, ngành của tỉnh diễn tập về QPAN; 143/143 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt tỷ lệ 1,61% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 21,8%, tăng 0,8% so với nhiệm kỳ trước. Hằng năm, các địa phương trong tỉnh đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; đồng thời làm tốt việc đón nhận, tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tỉnh đã có 650 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng đạt kết quả tốt; chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ của LLVT tỉnh được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ nét trong các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD. Đây là yếu tố thuận lợi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình biểu diễn võ thuật. Ảnh: HỒNG NAM

Từ những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020, một số kinh nghiệm rút ra là: Trước hết phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong LLVT. Đồng thời quán triệt, nắm vững, thực hiện nghiêm đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, chủ động tích cực, sáng tạo trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ QS, QPĐP. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp. Trong lãnh đạo phải toàn diện nhưng tập trung cao cho nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng ủy được thực hiện triệt để trong mọi hoạt động của đơn vị. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò năng động sáng tạo của cá nhân, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình các cơ quan, đơn vị, kịp thời giải quyết tốt các vướng mắc tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ, đơn vị; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động quân sự, quốc phòng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các hoạt động. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP, tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT của tỉnh ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH của tỉnh với củng cố QPAN, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên toàn địa bàn. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan quân sự các cấp và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐINH CÔNG THANH (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình)