leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Cảnh sát phát biểu tại hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2.  

 Báo cáo về công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong 6 tháng đầu năm 2024 cho biết Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đồng bộ, hiệu quả; đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cấp ủy viên phụ trách Quy chế dân chủ cơ sở các cấp đã triển khai thực hiện Quy chế đồng bộ, hiệu quả, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, hướng dẫn của trên, vận dụng sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, không để xảy ra vi phạm kỷ luật liên quan đến Quy chế dân chủ cơ sở.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn của buổi đối thoại dân chủ, đồng chí Phó chính ủy Cảnh sát biển biểu dương lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Vùng Cảnh sát biển 2 đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, toàn đơn vị đoàn kết thống nhất, bám sát tình hình thực tiễn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Phó chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở; duy trì nền nếp đối thoại với cấp dưới, mở rộng các hình thức tiếp xúc trao đổi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến từ cơ sở, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chú trọng kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quân nhân, nâng cao hiệu quả hòm thư góp ý ở cơ sở. Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục kiện toàn Hội đồng quân nhân, tổ chức quần chúng của các cơ quan, đơn vị phối hợp với biên chế tổ chức mới; mở rộng đối thoại dân chủ, công khai hóa các hoạt động lãnh đạo, chỉ huy; làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng việc; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắm những thiếu sót.

Tin, ảnh: NAM TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.