leftcenterrightdel
 Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó trung đoàn trưởng Quân sự phát biểu tại lớp bồi dưỡng 

Trong thời gian 2 ngày 13 và 14-12, gần 50 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh, quốc phòng và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, hải đảo Việt Nam trong tình hình mới; Pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh; Xây dựng, hoạt động của lực lượng DQTV, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Luật bảo hiểm xã hội. Sau khi học tập các chuyên đề, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Trung đoàn 726 

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Trung đoàn 726 nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh để tham mưu, đề xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Làm cơ sở vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đội sản xuất trong Trung đoàn 726 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: HỒNG THẮM