Báo cáo kết quả công tác kỹ thuật của TCHC năm 2017 tại hội nghị cho thấy: Năm qua, ngành kỹ thuật của TCHC đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, cụ thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu; đồng thời triển khai nhiều giải pháp sáng tạo trong triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị đã bám sát hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, triển khai toàn diện công tác kỹ thuật theo đúng Điều lệ công tác kỹ thuật và Điều lệ của các chuyên ngành kỹ thuật, kịp thời rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật đã xác định. Duy trì tốt chất lượng và đồng bộ VKTBKT hiện có. Duy trì thường xuyên, nền nếp các chế độ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, kiểm định VKTBKT. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong sửa chữa theo phân cấp, đạt kết quả tốt. Việc củng cố, đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở kỹ thuật được quan tâm đúng mức. Phát huy tốt tính chủ động trong công tác tạo nguồn. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã duy trì thực hiện nghiêm Luật An toàn vệ sinh lao động và các quy định của TCHC cũng như ngành kỹ thuật trong các công tác, nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2018, ngành Kỹ thuật của TCHC xác định sẽ chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy TCHC và các cơ quan, đơn vị những chủ trương, giải pháp bảo đảm kỹ thuật kịp thời cho các nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Tổ chức nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình đồng bộ và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, triển khai bảo đảm kỹ thuật kịp thời cho VKTBKT, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên các tập thể và mọi cá nhân, nhất là đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác kỹ thuật vươn lên, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT