Sắp tới sẽ sửa đổi chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang cho phù hợp với chế độ tiền lương mới

Tại Công văn số 1579/VPCP-KTTH ngày 11-3-2024, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái như sau:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi tổng thể các chế độ phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang cho phù hợp với chế độ tiền lương mới theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16-8-2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31-1-2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Như vậy, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi tổng thể các chế độ phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

leftcenterrightgdel

Ảnh: TUẤN HUY/qdnd.vn 

Những nội dung cải cách về tiền lương đối với lực lượng vũ trang

Nghị quyết số 27-NQ/TW nêu rõ: Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Trong đó sẽ xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

- 1 bảng lương sĩ quan Quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ Công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật Công an;

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân Công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Bên cạnh đó, trong Nghị quyết số 27-NQ/TW về sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, cũng đề cập về việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ Quân đội, Công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức). 

Như vậy, theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, sẽ tiến hành xây dựng 3 bảng lương mới cho lực lượng vũ trang và bảng lương này vẫn phải được xây dựng phù hợp để bảo đảm tương quan với công chức, không bị chênh lệch về tiền lương. Mức phụ cấp nhận được có thể lên tới 30% lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo phương án cải cách tiền lương, từ ngày 1-7 tới, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm.

ANH PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.