leftcenterrightdel
 Giờ học tập chính trị tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4). Ảnh: HÀ HỮU TÂN.

Theo đó, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau: Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 18 và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của trên về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu, xác định đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một giải pháp căn bản trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quyền, trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng; tiếp nhận thông tin, xử lý và chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tố giác của cán bộ, chiến sĩ, người lao động, bảo đảm dân chủ, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm; công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội...

TRẦN ANH MINH