Báo cáo trung tâm tại Hội nghị chỉ rõ: Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề ra đường lối, tư duy mới, là bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chặt chẽ, có hiệu quả; tập trung lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, toàn diện. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo bước chuyển biến tiến bộ, vững chắc về tư duy của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động về hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường và củng cố; niềm tin với Đảng, với chế độ được nâng lên; sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được phát huy; công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các Nghị quyết của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở các cấp trong sạch vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh thông qua các khâu quy hoạch, xây dựng kế hoạch và hình thành các dự án đầu tư của Bộ; tích cực tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH