Chỉ thị nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện, CVĐ đạt được kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn quân đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, vượt mọi khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc thực hiện CVĐ chưa trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Một số đơn vị vẫn còn để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật ảnh hưởng đến truyền thống của quân đội và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Do đó, Thường vụ QUTƯ chỉ thị toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ, phấn đấu giữ vững danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, với 5 chuẩn mực, cụ thể: Bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh; có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng.

Thường vụ QUTƯ yêu cầu, các tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện CVĐ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp phải gương mẫu đi đầu thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để nêu gương trước cấp dưới và quần chúng.

Cùng với đó, các cấp ủy, cơ quan đơn vị tập trung xây dựng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện CVĐ để phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trở thành lẽ sống, phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và tỏa sáng trong đời sống xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữ “xây” và “chống”, lấy “xây làm chính"; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Đảng, kỷ luật quân đội, những điều đảng viên không được làm và những việc làm gây phương hại đến uy tín, truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

NGUYỄN TẤN TUÂN