Chủ trì tọa đàm có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tọa đàm được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 99 điểm cầu của Công an cấp huyện với sự tham gia của hơn 5.000 đại biểu.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel

Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hoá và đối ngoại, ngoại giao. 

Tọa đàm tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của hai tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam"". Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hoá và đối ngoại đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời quán triệt, vận dụng tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hoá và đối ngoại, ngoại giao trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Văn Tuyến và PGS, TS Vũ Trọng Lâm đồng chủ trì tọa đàm. 

Thông qua các tham luận, buổi tọa đàm khẳng định, làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Đồng thời đề ra các giải pháp phát huy các giá trị văn hoá, biện pháp ngoại giao trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Tọa đàm tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối các điểm cầu trong toàn lực lượng. 

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Theo đó, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước theo định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam” mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương, từng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Tin, ảnh: THU THẢO

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.