Theo báo cáo của Trung đoàn 31, năm 2021 và 2022, Ban chấp hành Đoàn các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác PBGDPL; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quy định của các cấp về công tác PBGDPL, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tổ chức đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng như: Giáo dục tập trung, tọa đàm trao đổi, sân khấu hóa, thi tìm hiểu…

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra và đại diện đơn vị tham quan thực tế mô hình giáo dục pháp luật của Trung đoàn 31. 

Ban Chấp hành đoàn các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai, nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, giải quyết tư tưởng cán bộ, đoàn viên để nhân rộng trong toàn đơn vị; xác định nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia; tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đoàn viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; Luật An ninh mạng; quy định về sử dụng internet, mạng xã hội; thông báo về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong toàn quân; Luật Nghĩa vụ quân sự

Tổ chức PBGDPL đúng, đủ nội dung, thời gian quy định; biên soạn được 4 chuyên đề đưa vào tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; quán triệt thực hiện tốt Ngày hội “Thanh niên Quân đội với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”; sinh hoạt chính trị chuyên đề “Thanh niên Quân đội nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”; khắc phục khâu yếu, mặt yếu về kỷ luật như: “Thanh niên Trung đoàn 31 tự giác, tự quản, tự rèn”, “Tuổi trẻ Trung đoàn 31 nói không với thuốc lá”. Đoàn cơ sở đã vận dụng thực hiện có hiệu quả các mô hình trong công tác tuyên truyền PBGDPL cho đoàn viên; tạo môi trường hoạt động quân sự lành mạnh; góp phần giảm đi đến chấm dứt các trường hợp vi phạm kỷ luật thông thường, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

leftcenterrightdel

 Kiểm tra nhận thức của đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 31.

 

Sơ bộ kết luận kiểm tra, đại diện đoàn đánh giá cao những kết quả mà Trung đoàn 31 đã đạt được. Trung đoàn đã quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch trên, kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong đơn vị; công tác GDPBPL được đơn vị thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đơn vị có nhiều cách làm, mô hình thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, có sức lan tỏa sâu rộng…

leftcenterrightdel

Đồng chí trường đoàn kết luận kiểm tra. 

Đoàn công tác lưu ý đơn vị xây dựng kế hoạch có tính trọng tâm, trọng điểm; các mô hình, nhất là mô hình mỗi tuần một điều luật cần có tính hệ thống; tăng cường đầu tư, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền, PBGDPL.

Đoàn công tác đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đơn vị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, cán bộ, sĩ quan, đảng viên trẻ, cán bộ đoàn trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đối tượng thanh niên. Cán bộ trẻ, cán bộ đoàn cần thường xuyên gần gũi, quan tâm nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng trong thanh niên…

Tin, ảnh: CHÂU GIANG