Tham gia Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Lữ đoàn. Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của tập thể Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, của Quân ủy Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Lữ đoàn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Cùng với đó Hội nghị cũng đã nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Qua nghiên cứu, tập thể Đảng ủy và từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm đổi mới, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng thời, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trước hết là trong Đảng ủy, Đảng bộ và toàn Lữ đoàn.

Từ kết quả đạt được tại Hội nghị này, đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình chủ đề: “Tự soi, tự sửa” sẽ tiếp tục được lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, toàn Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn Quân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tin, ảnh: VŨ HỒNG QUÂN