Năm học 2021-2022, cùng với các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, Học viện Quốc phòng tiếp tục được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 5 cho đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị. Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị kiến thức có hệ thống về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, lý luận về xây dựng Đảng; khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; những vấn đề lý luận và thực tiễn trong nước và trên thế giới; kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy điều hành hoạt động của cán bộ trong lực lượng vũ trang. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Đình Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Đình Hồng yêu cầu đội ngũ giảng viên quán triệt sâu sắc chủ trương “Dạy thực chất, học thực chất; thi kiểm tra, đánh giá thực chất”, kiên quyết nói không với bệnh thành tích trong huấn luyện-đào tạo; luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, thực hiện phương pháp dạy học tích cực, hoàn thành tốt nội dung, chương trình, gắn lý luận với thực tiễn, bảo đảm tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú; cập nhật nội dung chỉ thị, nghị quyết các cấp... trên cơ sở đó phân tích, định hướng, dự báo khoa học; bảo đảm tốt cho việc học tập và nghiên cứu của học viên.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Đồng chí Chính ủy Học viện Quốc phòng lưu ý học viên trong quá trình học tập phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch của khóa học và quy chế huấn luyện-đào tạo của học viện. Đẩy mạnh thi đua “Học thực chất, thi kiểm tra thực chất”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian tự học, tự rèn luyện, tự nghiên cứu; phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH