Đoàn công tác Học viện Quốc phòng thăm, làm việc tại Mèo Vạc (Hà Giang)

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng thăm, làm việc tại Mèo Vạc (Hà Giang)

Đoàn cán bộ Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn cán bộ Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa

Học viện Quốc phòng: Tổng kết 5 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Học viện Quốc phòng: Tổng kết 5 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị