Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Quy chế công tác Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ký, ban hành ngày 26-3-2004 (Quy chế 306); sau 20 năm thực hiện, Quy chế đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bất cập, không phù hợp với thực tiễn. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tại thời điểm này là cần thiết, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiện nay, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động của công đoàn và nhiệm vụ của Quân đội….

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Dự thảo Quy chế (sửa đổi, bổ sung) trên nguyên tắc tuân thủ các quy định, quy chế, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác Công đoàn trong Quân đội và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bám sát yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ công tác công đoàn Quân đội trong tình hình mới và thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xác định nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy chế phải kế thừa những quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng hiện hành còn hiệu lực và phù hợp; cập nhật những nội dung mới bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ. Kế thừa cơ bản bố cục và nội dung còn phù hợp của Quy chế công tác công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam (đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ký, ban hành ngày 26-3-2004 (Quy chế 306). Những nội dung thực tiễn đã thay đổi không còn phù hợp thì đề xuất sửa đổi, bổ sung mới cho phù hợp, giải quyết những vấn đề bất cập đang đặt ra từ thực tiễn; không có tính chất làm thay đổi căn bản cốt lõi Quy chế 306 và không sửa đổi toàn diện để thay thế.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm bổ sung, làm rõ, thống nhất câu, từ; thuật ngữ; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thực hiện Quy chế; quy định cụ thể các chế độ công tác của Công đoàn trong Quân đội...

Trên cơ sở các ý kiến, Ban Công đoàn Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện, xin ý kiến các cơ quan chức năng, các đơn vị trước khi báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: VÂN ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.