Tham dự Hội thảo có Đại tá PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị. Các đồng chí: Đại tá PGS, TS Hoàng Văn Phai, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự; Đại tá TS Bùi Thanh Cao, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Đại tá, TS Bùi Thanh Cao nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là một nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, sự trưởng thành, lớn mạnh và những chiến thắng vẻ vang của quân đội. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng và hiện đại hóa quân đội, làm cho quân đội vững mạnh toàn diện, Đảng cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo đối với quân đội nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới".
leftcenterrightdel
 Đại tá, TS Bùi Thanh Cao phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là tổng thể cách thức, hình thức, phương pháp, quy chế, quy định, quyết định, quy trình, lề lối làm việc... mà Đảng sử dụng để tác động vào quân đội, nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội có tính chất đặc thù, song không cố định, bất biến. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, căn cứ vào tình hình thế giới, khu vực, trong nước; từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực tiễn của quân đội trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng không ngừng bổ sung, đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo đối với quân đội.

Với ý nghĩa sâu sắc đó, Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới” có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn. Quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 48 bài tham luận từ Thủ trưởng Học viện, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Viện, cán bộ nghiên cứu của Viện.

leftcenterrightdel
Đại tá PGS, TS Hoàng Văn Phai điều hành hội thảo.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm khẩn trương, tại hội thảo các tham luận đã tập trung làm rõ và sâu sắc những vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới, thông qua làm rõ quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội qua các thời kỳ lịch sử; làm rõ thành tựu, tính tất yếu và những vấn đề có tính nguyên tắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới.

Các tham luận đã tập trung làm rõ nội dung và xác định những vấn đề đặt ra về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới; làm rõ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trên các mặt công tác.

Hội thảo đã tích cực luận giải, làm rõ những nội dung cần thiết tăng cường đổi mới nâng cao phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới. Những yếu tố chi phối, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng trong tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo đối với quân đội thời kỳ mới.

Bàn về những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới, các ý kiến cho rằng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới, cần phải thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với quân đội trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa kỳ mới.

Cùng với đó, các cơ quan đơn vị cần phải tiến hành đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự và tham luận tại hội thảo.
leftcenterrightdel

 Quang cảnh Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới".

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá PGS, TS Hoàng Văn Phai khẳng định: Hội thảo khoa học lý luận chính trị có ý nghĩa sâu sắc, là cơ sở để chúng ta nghiên cứu, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với quân đội để không ngừng tăng cường năng lực lãnh đạo của mình cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng. Từ kết quả đạt được của Hội thảo hôm nay, đề nghị các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của Viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của Hội thảo vào công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, viết bài đấu tranh tư tưởng lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.