1. Báo QĐND Hằng ngày:

Phát hành hằng ngày. In đồng thời tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắc Lắc, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

8 trang, khổ 42x58cm - Giá bán lẻ: 4.200 đồng/tờ.

Tháng 10-2023 có 31 số, cả tháng giá: 130.200 đồng.

Tháng 11-2023 có 30 số, cả tháng giá: 126.000 đồng.

Tháng 12-2023 có 31 số, cả tháng giá: 130.200 đồng.

Đặt mua Báo QĐND Hằng ngày cả quý 4-2023: 386.400 đồng.

2. Báo QĐND Cuối tuần:

Phát hành vào thứ tư hằng tuần. In tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

16 trang, khổ 29x42cm - Giá bán lẻ: 5.000 đồng/tờ.

Tháng 10-2023 có 5 số, cả tháng giá: 25.000 đồng.

Tháng 11-2023 có 4 số, cả tháng giá: 20.000 đồng.

Tháng 12-2023 có 5 số, cả tháng giá: 25.000 đồng.

Đặt mua Báo QĐND Cuối tuần cả quý 4-2023: 70.000 đồng.

3. Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng:

Phát hành mỗi tháng một số vào ngày 10 hằng tháng. In tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

52 trang, khổ 20x28cm - Giá bán lẻ: 9.700 đồng/quyển.

Đặt mua Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng cả quý 4-2023: 29.100 đồng.

Đặt mua cả 3 ấn phẩm Báo QĐND quý 4-2023: 485.500 đồng.

(Bốn trăm tám mươi năm nghìn năm trăm đồng)

Các cơ quan, đơn vị trong quân đội nghiêm túc thực hiện việc đặt mua đầy đủ các ấn phẩm Báo QĐND cho bộ đội và Dân quân tự vệ theo Thông tư 138/2020/TT-BQP và Thông tư 77/2011/TT-BQP.

Các cơ quan, đơn vị và bạn đọc đặt mua báo dài hạn tại các bưu điện gần nhất.