leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra, thời gian qua Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TW ngày 09-3-2021 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong toàn quân. Nổi bật là: Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, hiệu quả gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã kết hợp chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, kịp thời tham mưu, đề xuất, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. 

Báo cáo cũng chỉ rõ: Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết; xác định đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bước phát triển mới trong tư duy, tầm nhìn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng hào hứng, phấn khởi, tích cực tham gia học tập, quan tâm đến những điểm mới trong nghị quyết. Thông qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển đất nước, đặc biệt là những vấn đề mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu xây dựng Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới, tin tưởng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện; tổ chức tuyên truyền toàn diện, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp điều kiện thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; trong đó có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, kết hợp với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiêu cực; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thường vụ Quân ủy Trung ương tập trung rà soát, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở các cấp gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của các đơn vị, với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị tham mưu, phối hợp, có lộ trình thực hiện theo từng năm trong nhiệm kỳ. Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương đã xác định cụ thể các đề án, chuyên đề, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện hình thức, kém hiệu quả trong quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn học tập, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết vào Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của từng cấp; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra phù hợp với các đảng bộ; tiến hành giám sát và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương kiểm tra, giám sát một số cấp ủy trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục ra soát và cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ sát đúng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội XI và Đại hội Đảng XIII đề ra. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, kém hiệu quả trong quá trình thực hiện. Về những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, đoàn sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Thống nhất cao với nội dung báo cáo của đoàn kiểm tra cũng như kết luận của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; gắn với trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là trong nhiệm vụ hỗ trợ cùng với chính quyền và nhân dân các địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19; triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

Thời gian tới, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tiếp tục triển khai làm tốt hơn nữa, để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến với từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đến với nhân dân, góp phần từng bước nâng cao sức chiến đấu của Quân đội, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: KIM ANH – HỒNG PHA