Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là hội nghị làm trước để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ và LLVT Quân khu 5.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều nhấn mạnh và khẳng định Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phân tích làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết; đề ra mục tiêu, phương hướng, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với các hoạt động của LLVT tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên, có hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với thực tế và khả năng của địa phương trong từng giai đoạn. Thường xuyên tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận, vận động quần chúng và hoạt động kết nghĩa thường xuyên được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân được thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định đường biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia…

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo. 

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trịnh Đình Thạch ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk trong 10 năm qua. Đề nghị  Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu và địa phương. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nhận thức rõ “đối tượng”, “đối tác” trong tình hình mới; có tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm chính trị cao, đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tin, ảnh: VIỆT HÙNG