leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 đã thông báo đến đội ngũ cán bộ những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII với những vấn đề lớn, quan trọng như: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị...

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. 

Nhấn mạnh ý nghĩa, kết quả đạt được của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, lãnh đạo Quân khu 1 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền kết quả hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: MẠNH QUỲNH