Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chuyên đề Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - giá trị lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xem phim tài liệu “Toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Các chuyên đề đã làm rõ tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, anh dũng của quân và dân cả nước ta chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp Mỹ. Đây là chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý II-2024 của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu: Một là, xác định đường lối kháng chiến đúng đắn, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa chống giặc đói, giặc dốt, vừa chống giặc ngoại xâm, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Hai là, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ba là, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, sáng tạo, tìm tòi, xác định đúng đường lối cách mạng và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bốn là, xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm là, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn quốc tế.

Thông qua đó, nhằm thống nhất nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ; tôn vinh, tri ân công lao, cống hiến của quân và dân ta, nhất là những chiến công, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ban tổ chức yêu cầu, sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, học tập, phát huy tốt những giá trị văn hóa truyền thống cách mạng của Chiến thắng Điện Biên Phủ vận dụng phù hợp với chức trách nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.