Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24-1-2024, với những nội dung:

- Tại khoản 7, Điều 31, Luật số 19/2008/QH12 ngày 3-6-2008 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nêu “Được bảo đảm nhà ở”.

Vì vậy, việc bảo đảm nhà ở cho cán bộ, sĩ quan tại ngũ là bảo đảm ở trong cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang chứ không phải là việc bảo đảm nhà ở theo diện chính sách tại địa phương nơi cư trú của từng cán bộ, sĩ quan.

Riêng đối với việc thực hiện hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội đối với lực lượng vũ trang được nêu rõ tại Luật số 62/2014/QH13 ngày 25-11-2014 của Quốc hội về Luật Nhà ở, cụ thể: Tại khoản 6, Điều 49 có nêu “Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân” và các nội dung khác có liên quan đến công tác chính sách nhà ở đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân được nêu rõ tại điểm d, khoản 1 Điều 32 “Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ”; khoản 1, Điều 50: “Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội”; Điều 51 “Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội”; Điều 82 “đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước”.

Đề nghị trình Quốc hội bổ sung trong khoản 7, Điều 31 của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là: Được bảo đảm nhà ở công vụ và ưu tiên bảo đảm các chính sách nhà ở, đất ở; đăng ký hộ khẩu theo quy định của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Việt Trung/qdnd.vn 

- Đề nghị quan tâm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể triển khai hỗ trợ các chính sách về nhà ở, đất ở và tiền lương đối với cán bộ, sĩ quan và cần có quy định cụ thể trong văn bản dưới luật về điều kiện được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Luật Sĩ quan.
- Đề nghị có hướng dẫn riêng đối với lực lượng vũ trang cho phù hợp, thống nhất; hoặc điều chỉnh quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan để không ảnh hưởng đến quyền lợi của sĩ quan nghỉ hưu, nhất là từ Trung tá trở xuống.

Về những vấn đề trên, ngày 8-3-2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

- Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ Quốc phòng tiến hành sơ kết, tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản liên quan để sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định (Văn bản số 17/TB-VPCP ngày 18-3-2022 của Văn phòng Chính phủ); Bộ Quốc phòng đã và đang chỉ đạo tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên đến cấp Bộ Quốc phòng.

Trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan và lộ trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cho phù hợp, trong đó có tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan, phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.

- Về tiền lương: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với Bộ Công an đề xuất xây dựng các bảng lương đối với lực lượng vũ trang theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi để trả lời cử tri theo quy định.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.