Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Lê Minh Chí, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy Thuận An chủ trì hội nghị. Qua 10 năm thực hiện, Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP Thuận An, Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến các xã, phường đã phối hợp và hoạt động có hiệu quả đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân  đã có sự chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động.

TP Thuận An đã tập trung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đạt hơn 95,8% (theo từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ), học sinh, sinh viên đạt gần 98%, chú trọng mở rộng phổ biến đến đối tượng là chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động và chương trình “một ngày làm chiến sĩ” góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Ủy ban nhân dân TP Thuận An khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP Thuận An đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý điều hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng… từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên từng địa bàn từ thành phố đến xã, phường.

Thời gian tới, Thành ủy Thuận An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự và công an phát huy vai trò nòng cốt, cùng với các ban ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và các kế hoạch, đề án về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang.

Dịp này, Ủy ban nhân dân TP Thuận An đã khen thưởng cho 35 tập thể, 62 cá nhân vì đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong trong tình hình mới.

PHẠM VĂN THẮNG