leftcenterrightdel
Đồ họa: TÔ NGỌC. Nguồn: Thông tư 147/2020/TT-BCA, Nghị định số 135/2020/ND-CP