Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Cụ thể như sau:

1. Trường PTDTNT trung học cơ sở do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, UBND cấp huyện quản lý.

2. Trường PTDTNT có cấp học cao nhất là cấp trung học phổ thông do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, Sở GD-ĐT quản lý. Sở GD-ĐT phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng nội dung phối hợp quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục liên quan đến trường PTDTNT trung học cơ sở và trung học phổ thông.

3. Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78 và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc do bộ, ngành Trung ương quản lý; chịu sự phối hợp quản lý của Sở GD-ĐT nơi trường đặt trụ sở về thực hiện chương trình, tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp.

* Bạn đọc Vũ Văn Nam ở xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau hỏi: Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên để có thể bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời: Căn cứ khoản 2, Điều 3 Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên phải đáp ứng các điều kiện sau :

a) Đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên; có chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số hoặc có hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số phù hợp với chương trình dự kiến bồi dưỡng;

b) Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng được xây dựng theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT và được cơ quan có thẩm quyền ban hành;

c) Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học đáp ứng yêu cầu chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;

d) Có đề án tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

QĐND