Kế hoạch nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đến công chức, viên chức hải quan; người khai hải quan, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải, để nắm bắt và thực thi có hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan.

Đặc biệt, ngành Hải quan sẽ thống nhất công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện trong và ngoài ngành về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

leftcenterrightdel

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh). Ảnh: haiquanonline.com.vn 

Để đạt hiệu quả cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc kịp thời phổ biến, tuyên truyền Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh thuộc lĩnh vực hải quan mới ban hành hoặc chuẩn bị được ban hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng thi hành; tổ chức thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Theo Kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện việc tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan gồm các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động hải quan. Ví dụ như: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Giá (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26-11-2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13-6-2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan…

Trong năm 2023, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp toàn quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc… để giới thiệu chính sách, pháp luật mới về hải quan; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp kịp thời tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người khai hải quan tuân thủ chính sách pháp luật hải quan.

HOÀNG LAN